Dyslexie-onderzoek

Wanneer het lezen/spellen ondanks een half jaar intensieve hulp door school onvoldoende is verbeterd, is het goed om de achterstand ten opzichte van klas-/leeftijdgenoten nader te bekijken.

Is er de afgelopen drie keer een E-score behaald op de Drie-Minuten-Toets (kaart 1+2+3) óf de Spellingtoets? Dan zijn er aanwijzingen voor een ernstig lees-/spellingprobleem.

Wanneer op het andere gebied (de DMT of de Spellingtoets) daarnaast tijdens de afgelopen drie Cito-toetsen géén C-, B- of A-scores zijn behaald, kan het dossier worden voorgelegd aan de Team Jeugd & Gezin van de betreffende gemeente. Dit wordt door de eigen school gedaan. Indien gewenst kan een praktijk voor orthopedagogiek/psychologie hierbij ondersteuning bieden.

Onderzoek naar lees- en spellingproblemen wordt voor leerlingen in de basisschoolleeftijd namelijk vergoed door de gemeente wanneer de achterstanden op Cito-toetsen ernstig zijn. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie én dat er geen andere verklaringen zijn voor de ernstige achterstanden op het gebied van het lezen/spellen, kan veelal ook een periode van vergoede dyslexiebehandeling gestart worden.

Het kan hierbij voorkomen dat ook de score op de Cito Rek-Wis laag is, terwijl het begrip van het rekenen voldoende lijkt. In dit geval kan het zijn dat de scores beïnvloed worden door (begrijpende) leesproblemen. Wanneer van toepassing is het van belang dat hier binnen het onderzoek meteen duidelijkheid over gegeven wordt.

Wanneer de achterstanden niet zo ernstig zijn als hierboven geschreven (of pas op het voortgezet onderwijs duidelijk worden), kan alsnog sprake zijn van een specifiek lees- en/of spellingprobleem (dyslexie). Het gaat dan om een lichtere vorm, waarvoor de overheid geen vergoeding biedt. En praktijk voor orthopedagogiek/psychologie kijkt veelal graag (en vrijblijvend) met u naar de gegevens, om er zeker van te zijn dat vergoeding niet mogelijk is. De inhoud van het onderzoek kan in overleg worden afgestemd, zodat onze hulpverlening niet teveel en niet te weinig omvat. Want ook in geval van lichtere leerproblematiek is onderzoek aanbevolen. De uitkomsten van het onderzoek geven belangrijke handvatten voor de ondersteuning van het verdere leerproces.

Wanneer sprake is van moeite met kleine onderdelen uit het lees- en spellingonderwijs, kan vaak meteen begonnen worden met behandeling. Omdat in dit geval de kans op een specifiek leerprobleem als dyslexie klein is, hoeft er geen uitgebreid onderzoek te worden gedaan. Individuele begeleiding die zich richt op dátgene wat lastig is, is dan belangrijk. In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) wordt dan een handelingsplan gemaakt en wordt afgesproken hoeveel behandelingen volgen.

Het is in het algemeen belangrijk om breed te kijken naar een hulpvraag, om te voorkomen dat andere (misschien wel sterker van invloed zijnde) verklaringen over het hoofd worden gezien.

Homepagina                                                            Vorige pagina