Leerproblemen

header-leren

Het kan voorkomen dat iemand opvallend veel moeite heeft met één schoolse vaardigheid, terwijl het voor de rest wél goed gaat. Wanneer dit langdurig blijft bestaan kan het zijn dat hij of zij last krijgt van deze achterstand. Niet zelden wordt gedacht dat klas- of studiegenoten slimmer zijn, of dat toch niks lukt. In deze gevallen is het belangrijk om na te gaan wat de sterke kanten van iemand zijn en op welke onderdelen het minder goed gaat. Deze sterke kanten kunnen worden ingezet bij het leren. Voorop staat de overtuiging dat íedereen kwaliteiten heeft, hoe moeilijk de ontwikkeling ook verloopt!

Vaak wordt gestart met een onderzoek naar de oorzaak van de leerproblemen. Wanneer hieruit blijkt dat sprake is van een specifiek leerprobleem (zoals dyslexie, dyscalculie of ‘ernstige reken-/wiskundeproblemen’) kan een verklaring worden afgegeven waarin de persoonlijke leerbehoeften worden omschreven. Soms blijkt dat er bij nader inzien géén sprake is van een specifiek leerprobleem. Dan is het belangrijk om verder te zoeken naar de oorzaken van de leerproblemen, zodat alsnog adviezen gegeven kunnen worden die het leren beter kunnen laten verlopen. Hierbij kan gedacht worden aan sociaal-emotionele factoren (zoals taakgebonden faalangst). Bij een meer algemeen leerprobleem kan de verklaring liggen in bijvoorbeeld de intelligentie, een op zichzelf staand automatiseringsprobleem, (werk-)geheugenproblemen, concentratieproblemen, problemen in de taakgerichtheid, impulsiviteit of een problematische leerling-leerkrachtrelatie.

 

Leervorderingen onderzoek                                      Begeleiding